Algemene voorwaarden en disclaimer


Happybabycoach VOF, met maatschappelijke zetel te Riemstraat 79, 2970 Schilde en ondernemingsnummer 0670.540.511.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@happybabycoach.com.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dienstverlener: Happybabycoach VOF

Klant: de consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons, als Dienstverlener, en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

Aanbod: alle aanbiedingen uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media of via e-mail.

Dienst: de diensten die wij leveren: Happybabycoach VOF

Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Dienstverlener.

Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het aankopen van de dienst.

Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. Indien je handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan je geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.

Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.       

Website: www.happybabycoach.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden worden de regels beschreven op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze Diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze online cursussen, webinars en trajecten en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. Bij het afronden van jouw bestelling heb je deze algemene voorwaarden ook nog eens uitdrukkelijk geaccepteerd waardoor ze zeker onderdeel uitmaken van onze overeenkomst.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden Schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een Aanbod via de Website. Op het moment dat jij, als Klant, dat aanbod aanvaardt is er sprake van een overeenkomst. Op het moment dat jij een online cursus, webinar, traject of ander digitaal product van Happybabycoach aankoopt via de website is er dus sprake van een overeenkomst.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende Aanbod.

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons Aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijs kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een Dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen.

Artikel 4 – Uitvoering en duur van de Overeenkomst

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden online cursussen, webinars en online trajecten aan.

4.2. Wanneer jij, als Klant, overgaat tot de aankoop van één van onze Diensten, bestaat in principe de verplichting tot betaling van de volledige som. Jij, als Klant, ontvangt hiervoor een bevestigingsmail.

4.3. Wij, als Dienstverlener, geven in de online cursussen ons advies naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.

4.4. Wij, als Dienstverlener, benadrukken dat de online cursussen nooit persoonlijk advies kunnen vervangen. De cursussen zijn gericht op het vergroten van jouw kennis over de specifieke onderwerpen.

4.5. Wij, als Dienstverlener, geven jou, als Klant, in principe direct toegang tot de volledige cursus, waardoor wij onze verplichting tot levering onmiddellijk zijn nagekomen op het moment dat de toegang is gegeven. De grootste waarde van onze Overeenkomst zit in de inhoud van de online cursus. Extra aanvullingen of eventuele bonussen, dienen altijd als extra’s gezien te worden en vertegenwoordigen geen eigen waarde in de cursusprijs. Er kan dus ook geen terugbetaling voor worden gevraagd in het geval van beëindiging of ontbinding op welke grond ook.

4.6. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur, namelijk de duur zoals vermeld bij het aanbod van de online cursus. Indien jij, als Klant, kiest voor “lifetime toegang” is de online cursus beschikbaar zolang deze op het online platform staat. Tot het 8 weken traject heb jij, als Klant, 12 maanden toegang.  Tot 1 masterclass heb jij, als Klant, 6 maanden toegang.

Artikel 5 – Vergoeding

5.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een Aanbod via de Website. De prijzen in de webshop van onze online cursussen zijn inclusief 21% BTW.

5.2. Facturatie en betaling

Jij, als Klant, zal onze online cursussen via de Website aankopen en de betaling zal online en onmiddellijk plaatsvinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor jij, als Klant, die in haar/zijn hoedanigheid van consument Diensten online aankoopt. 

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte Diensten of producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen. 

Terugzenden is op eigen kosten. De terugzending wordt enkel aanvaard indien in de originele verpakking met sluitsticker intact.

6.2. Uitzonderingen:

Het Herroepingsrecht is niet van toepassing op de online cursussen en het 8 weken traject, aangezien dit digitale inhoud zonder materiële drager is, indien jij, als Klant:

Uitdrukkelijk hebt ingestemd om de levering van de Dienst plaats te laten vinden binnen de wettelijke bedenktijd.

De Dienst daadwerkelijk en volledig geleverd is.

Dit houdt concreet in dat het Herroepingsrecht niet van toepassing is op al onze online cursussen met inbegrip van het 8 weken traject.

Artikel 7 – Toegang tot de online cursus

7.1. Toegang tot online cursussen is persoonlijk. Toegang tot de online cursussen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

7.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online cursus met derden, wordt de toegang tot de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

Artikel 8 - Wijziging of beëindiging van de overeenkomst

8.1. Wij, als Dienstverlener, hebben altijd het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen door het ontnemen van toegang tot de door jou gekochte cursus. Dit mogen wij, als Dienstverlener, naar eigen inzicht doen als wij dat gerechtvaardigd vinden. Er ontstaat dan geen recht op een schadevergoeding of terugbetaling.

8.2. Als jij je, als Klant, niet aan de afspraken van onze overeenkomst houdt, hebben wij, als Dienstverlener, het recht om jou, als Klant, de toegang tot de door jou gekochte cursus te ontzeggen. Ook kan jij, als Klant, uitgesloten worden tot deelname aan alle andere huidige en toekomstige cursussen van ons, als Dienstverlener.

8.3. Wij, als Dienstverlener, hebben ook steeds het recht, om naar eigen inzicht, te bepalen dat wij stoppen met het aanbieden van de door jou gekochte online cursus en de content offline te halen. Wij, als Dienstverlener, zullen er op dat moment voor zorgen dat  de materialen op een andere manier beschikbaar worden gesteld. Er ontstaat op dat moment geen recht op schadevergoeding, omdat wij, als Dienstverlener, ons deel van de overeenkomst al zijn nagekomen en er is in onze hoofde dan ook geen sprake van een wanprestatie.

Indien jij, als Klant, een overeenkomst van bepaalde duur wenst te annuleren, dien jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, steeds te vergoeden voor de geleverde prestaties, gederfde winst, en eventuele schade conform artikel 1794 Oud BW. De Dienstverlener bepaalt discretionair op welk bedrag dit neerkomt. Eventuele eerder verleende kortingen worden in zulk geval als vervallen beschouwd.

Artikel 9 – Levering

De levering van de Diensten is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst. Indien jij, als Klant, een online cursus of traject aankoopt, zal deze in principe meteen geleverd worden. Dit tenzij het gaat om een early bird aankoop of een live 8-wekentraject (in welk geval de 8 lessen in fases zullen worden verstrekt). Dit zal steeds duidelijk vermeld staan bij het product of op de salespagina.

Artikel 10 – Betwistingen

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten, binnen de 7 werkdagen na het ontstaan van de klacht via mail kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener.

Jij, als Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.

De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat jij, als Klant, geïnvesteerd hebt in de online cursus.

Indien wij, als Dienstverlener, voor het uitvoeren van onze Diensten beroep doen op derden, zijn wij niet aansprakelijk voor fouten begaan door deze derden.

Jij, als Klant, gaat steeds vertrouwelijk om met de gegevens die worden bekomen via het volgen van cursussen en jij, als Klant, dient je te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) deze online cursussen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor ons, als Dienstverlener.

11.2. Overmacht

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

11.3. Contractuele tekortkomingen

Indien bij het uitvoeren van onze Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons Schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.4. Website

11.4.1. Wij, als Dienstverlener, kunnen geen bepaalde uptime van de Website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. Jij, als Klant, kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

Wij, als Dienstverlener, stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Website en de online Diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. Wij, als Dienstverlener, kunnen evenwel geen enkele garantie bieden.

11.4.2. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrecht

12.1. Happybabycoach is eigenaar van alle inhoud en informatie van haar online cursussen. Alle informatie valt onder het intellectueel eigendomsrecht van Happybabycoach.

Jij, als Klant, erkent dus dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, templates, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de Website/ coaching of cursussen, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

12.2. Het is jou, als Klant, dus niet toegestaan om de informatie openbaar te maken, te delen met anderen, te kopiëren, te wijzigen, te reproduceren, etc.: je mag er enkel kennis van nemen en de kennis die je opdoet voor eigen doeleinden gebruiken.

12.3. Met informatie worden niet-limitatief alle mogelijke vormen van kennisoverdracht bedoeld, waaronder (maar niet uitsluitend): cursusvideo’s, teksten, transcripties, e-books, masterclasses, opnames,…

12.4. Bij een inbreuk op het auteursrecht zullen wij, als Dienstverlener, minimaal een vergoeding in rekening brengen van vijf maal de huidige cursusprijs (de prijs waarvoor de door jou aangekochte cursus op het ogenblik van de inbreuk wordt verkocht). Deze vergoeding sluit het recht van ons, als Dienstverlener, niet uit om bijkomende schadevergoeding te eisen voor overige geleden schade.

Artikel 13 – Gegevensverwerking

13.1. Door het aanvaarden van een Aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze Website.

13.2. Door het aanvaarden van de Overeenkomst, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.

13.3. In het kader van de Diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze Overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren.

Artikel 14 – Algemeen

14.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

14.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

14.3. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

error: Deze content is beschermd