Disclaimer - Happybabycoach

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website en alle informatie die verschaft wordt via de verschillende communicatiekanalen van Happybabycoach zoals via blogs, social media, youtube, mailing, enz. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.
Niets van teksten, oefeningen en technieken of adviezen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder de nadrukkelijke toestemming van de auteur. Als je anderen wil attenderen op de teksten op deze site, gebruik dan linken naar, of een vermelding van het webadres van de betreffende pagina om dat te doen. Een korte (maximaal drie regels) quote mag je daarbij als introductie gebruiken.
Auteur en webmaster: Anja Caers.

Verwijzingen en hyperlinks

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.
Linken naar de website van Happybabycoach is toegestaan, mits de goede naam van Happybabycoach daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van Happybabycoach wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Het gebruik van het logo is alleen toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Happybabycoach.

Medische disclaimer

De informatie op deze website heeft geen diagnostische of therapeutische doeleinden. Online 'zelfzorg'-informatie kan nooit 'life' medische zorg vervangen!

 • De informatie op deze website is met veel zorg verzameld en samengesteld, zowel uit eigen ervaringen van de auteur en uit externe bronnen.

 • Deze informatie en de toepassing ervan dient niet gezien te worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

 • De informatie is louter bedoeld als algemene informatie en ondersteuning en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving.

 • De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van (medisch-) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, en dergelijke.

 • Bezoekers van deze site kunnen dan ook geen diagnostische of therapeutische waarde hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 • Soms bevat informatie op deze website bevat ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt.

 • Adviezen dienen louter gezien te worden als 'algemene' richtlijnen. Ze gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten.

 • Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.

 • Ook waar het informatie betreft m.b.t. zelfzorg of het gebruik van (zelfzorg) supplementen, voedingsadvies, bloesemremedies, homeopathie, gemmo-therapie, applicatie van middelen, ... betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze website zoekt.

 • Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie. Medische vragen, klachten of symptomen dienen tijdig voorgelegd te worden aan de behandelend arts of andere professionele zorgverstrekker om zodoende professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.

 • Bij twijfel, acute medische klachten, psychische problemen of bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van online informatie, tips en adviezen van deze website (via alle mogelijke kanalen zoals facebook, instagram, nieuwsbrieven of mailverkeer) door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade op psychisch, emotioneel of fysiek of materieel niveau. Ook wijzen wij uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.
Aan publicaties, informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

Beschikbaarheid van de informatie

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website (en bijhorende communicatiekanalen) op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is of blijft. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.
Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen.