Algemene voorwaarden en disclaimer


Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van de website en de programma's van Happybabycoach zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door gebruik te maken van de website of een programma word je geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Copyrights en Intellectuele eigendom

De informatie in dit programma is met veel zorg samengesteld, zowel uit ervaringen van de auteur als uit externe bronnen. Het is bedoeld om ouders te informeren en inzicht te geven in hun kind(eren) en zorgprofessionals meer tools te geven in het bijstaan van gezinnen.
Het is belangrijk dat er op een correcte manier mee omgesprongen wordt.  

 • Het is verboden materialen (teksten, afbeeldingen, schema's,...) uit dit programma te kopiëren, verkopen of verdelen.  Niets uit dit programma mag worden doorgegeven, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
 • Linken naar de website van Happybabycoach is toegestaan, mits de goede naam van Happybabycoach daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van Happybabycoach wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.
 • Het gebruik van afbeeldingen of van het logo van Happybabycoach is alleen toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Happybabycoach.
 •  Bij misbruik wordt u elke toegang tot de programma's van Happybabycoach per direct ontzegd en zullen juridische stappen worden ondernomen.
 • Auteur en webmaster: Anja Caers.

Toegang tot de online cursussen/herroepingsrecht

 • Na betaling krijg je onmiddellijk toegang tot de cursus en kan je je helaas niet meer beroepen op herroepingsrecht.
 • Toegang tot de online cursussen is persoonlijk en kan niet worden gedeeld met derden.
 • Bij het vermoeden van misbruik kan de toegang tijdelijk of volledig worden geblokkeerd, zonder dat de dienstverlener de klant enige vergoeding of betaling schuldig is.
 • De inhoud van de cursus blijft beschikbaar gedurende de duurtijd van het traject/abonnement. Indien de duurtijd om een levenslang abonnement gaat, betekent dit zolang de dienstverlener, het platform of het traject bestaat. 

Beschikbaarheid van de informatie

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website (en bijhorende communicatiekanalen) op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is of blijft. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Aansprakelijkheid

De website en online cursussen van Happybabycoach hebben als doel ouders te informeren over de fysieke en emotionele aspecten van baby’s, inzicht te bieden in hun functioneren en hun baby gemakkelijker te begrijpen en te ondersteunen. De auteur van deze website en het online programma 'Liefdevol Zelfstandig Slapen' is osteopaat, geen arts, en claimt niet dat deze inzichten zullen bijdragen aan het genezen, helen of corrigeren van een ziekte of medische aandoening.
De auteur deelt tips en ervaringen uit de praktijk. Deze ‘(zelfzorg)adviezen’

 • dienen louter gezien te worden als 'algemene' richtlijnen bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten
 • hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt.
 • hebben geen diagnostische of therapeutische waarde voor de eigen medische situatie of die van anderen, betreffen geen direct medisch advies of kunnen niet gezien worden als vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, en dergelijke en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-) diagnose.
 • Gebruikers van het programma wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie. Medische vragen, klachten of symptomen dienen tijdig voorgelegd te worden aan de behandelend arts of andere professionele zorgverstrekker om zodoende professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.

Het gebruik of (doen) toepassen van online informatie, tips en adviezen van deze website (via alle mogelijke kanalen zoals facebook, instagram, nieuwsbrieven of mailverkeer) door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade op psychisch, emotioneel of fysiek of materieel niveau. Ook wijzen wij uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.
Aan publicaties, informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

Verwijzingen en hyperlinks

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.
Linken naar de website van Happybabycoach is toegestaan, mits de goede naam van Happybabycoach daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van Happybabycoach wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Het gebruik van het logo is alleen toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Happybabycoach. Bij misbruik wordt u elke toegang tot de programma's van Happybabycoach per direct ontzegd en zullen juridische stappen worden ondernomen.

error: Deze content is beschermd